މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކާރުގެ އަދި ޓްރަކްގެ  ނީލަން 03 އޮކްޓޯބަރ 2019  ވަނަ ދުވަހު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ފެށޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

ނީލަން ނަމްބަރ

ބާވަތް

މުދަލުގެ ފެންވަރު

ތަކެތި ހުރިތަން

ނީލަން ފެށޭއަގު

އިތުރުކުރެވޭއަގު މަދުވެގެން

S-04/2019

ކާރު - މާސެޑީސް ބެންޒު

GH-203046

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ޓްރާންސްޕޯރޓް ސާވިސް ހުޅުމާލެ

600,000.00

12,000.00

S-05/2019

ކާރު - މާސެޑީސް ބެންޒު

BENZ-E220

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ޓްރާންސްޕޯރޓް ސާވިސް ހުޅުމާލެ

300,000.00

7,000.00

         

          ވީމާ ، މި ވެހިކަލްތަކުގެ ނީލަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އަގުހުށަހަޅާ ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ ޓްރޭޑިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެންވޭރު ސޯމިލް  (ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ) އަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު މެންދުރު 12:00 ގެ ފަހުން މިޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން ދެދުވަހު އެއްއަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމޭނެއެވެ. އިތުރުމަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001476/3001251 ނަންބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

02 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ