ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 8 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ09:00 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފް ކުއަރޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 9 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 09:00 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފް ކުއަރޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  • ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތަށް ބިލް ހަވާލުކުރާތާ މަސައްކަތު 7 ދުވަސް ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަވައި ތަކެތި ގެންދަވަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ނުގެންދަވައިފިނަމަ ނީލަމުގައި ދެން އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތަށް ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ.

                        01 އޮކްޓޯބަރ 2019

01 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ