ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: މަސައްކަތު

                                       އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

     

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް މީހުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މަޤާމުގެ ނަން:

   މަސައްކަތު

ރޭންކް:

   SS1/B

ސެކްޝަން/ޑިޕާޓްމަންޓް:

   މެއިންޓެނަންސް އެންޑް ސަޕޯޓް ސަރވިސަސް

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

   3 (އަންހެން)

ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާ:

 1. ލިޔަން ކިޔަން ދަތުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން، ނުވަތަ
 2. މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، އެސް.އެސް 1 ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާއި އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި، މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 3 އަހަރު ދުވަހުއުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ކޮޓަރިތަކާއި ސެކްޝަންތައް ސާފުކުރުން.
 • މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކަށް ސައިފޮދު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
 • އިދާރާގެ މެއިންޓެނަންސް އަދި ސަޕޯޓް ސަރވިސްގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން.  

އުޖޫރަ:

- މަހަކު -/5000  ރުފިޔާ

އެލަވަންސް/ޢިނާޔަތްތައް:

- ހާޒިރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް -/100 ރުފިޔާ

- ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/3500  ރުފިޔާ

- އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެ

 

 

މަޤާމުގެ ނަން:

  މަސައްކަތު

ރޭންކް:

  SS1/B

ސެކްޝަން/ޑިޕާޓްމަންޓް:

  މެއިންޓެނަންސް އެންޑް ސަޕޯޓް ސަރވިސަސް

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

  1 (ފިރިހެން)

ތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާ:

 1. ލިޔަން ކިޔަން ދަތުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން، ނުވަތަ
 2. މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، އެސް.އެސް 1 ރޭންކް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ރޭންކަކާއި އެއް ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި، މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ދާއިރާއެއްގައި 3 އަހަރު ދުވަހުއުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ އެ ފެންވަރުގެ މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ކޮޓަރިތަކާއި ސެކްޝަންތައް ސާފުކުރުން.
 • މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި ކޮމެޓީތަކަށް ސައިފޮދު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.
 • އިދާރާގެ މެއިންޓެނަންސް އަދި ސަޕޯޓް ސަރވިސްގައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން. 

އުޖޫރަ:

  - މަހަކު -/5000  ރުފިޔާ

އެލަވަންސް/ޢިނާޔަތްތައް:

  - ހާޒިރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް -/100 ރުފިޔާ

  - ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/3500  ރުފިޔާ

  - އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެ

 

ފޯމް ފޮނުވަންވީ ތާރީޚް: 2 އޮކްޓޯބަރ 2019 އިން 8 އޮކްޓޯބަރ 2019 އަށް ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 14:00 ގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިއުންތައް: 

 • ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޕާލިމަންޓްރީ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.majlis.gov.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.)
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 • ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 

  ނޯޓް: މިމަޤާމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިމަޤާމަށް ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމް ބާޠިލްވާނެއެވެ. އަދި އިންޓަވިއުއަށް ކިޔާނީ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

01 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ