ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިއުން

ނީލަމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 

                      ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާތަކެތި ނީލަންކިޔުމަށް ކުރެވުނު މިހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު:(IUL)DHAH/2019/015އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނަންގަވާފައިނުވާ މުދާ އަލުން ނީލަންކިޔަން  ބޭނުންވެއެވެ. ނީލަންކިޔުން އޮންނާނީ9އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު10:30 ގައި ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ. ނީލަންކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

ކޯޑް

މުދާ

ރޭޓް

އަދަދު

ނީލަންކިޔަން ފެށޭނެ އަގު

ނީލަމުގެ އަގަށް އިތުރުކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގު

F001

އޭ.ސީ

700 ރުފިޔާ

09

6300 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F002

ޕޭޝަންޓް ބެޑް

800 ރުފިޔާ

05

4000 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F003

ބެކަޕް ބެޓެރި

100 ރުފިޔާ

05

500 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F005

ސީ.ޕީ.ޔޫ

920 ރުފިޔާ

17

15640 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F006

ކަބަޑު

50 ރުފިޔާ

02

100 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F008

ފްރިޖް

550 ރުފިޔާ

01

550 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F010

މިނި ފްރިޖް

160 ރުފިޔާ

01

160 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F011

މޮނިޓަރ

240 ރުފިޔާ

05

1200 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F014

ޕްރިންޓަރ

250 ރުފިޔާ

03

750 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F015

ސްކޭނަރ

150ރުފިޔާ

01

150ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

F017

ދޮންނަމެޝިން

280 ރުފިޔާ

02

560 ރުފިޔާ

5 ރުފިޔާ

 

 

ނީލަންކިޔުމުގެ އުސޫލު

v     ނީލަންކިޔާތަކެތިބައިބަޔަށް(ލޮޓު)ބެހުމަށްފަހު،ކޮންމެލޮޓަކަށްނީލަން ނަންބަރެއްދެވިފައި ހުންނާނެއެވެ.އަދިނީލަމުގައިބައިވެރިވާފަރާތްތަކަށް،ނީލަންނަންބަރު ފެންނާނެހެން،ކޮންމެލޮޓެއްގައިހުންނާނެއެވެ.

v     ނީލަމެއްކުރިއަށްގެންދާނީމަދުވެގެން3ބައިވެރިންގެހާޒިރުގައެވެ. ނަމަވެސްތިންބައިވެރިންހަމަނުވާނަމަ،ދެވަނަފަހަރަށްއިޢުލާނުކޮށް،2 ނުވަތަ 1 ބައިވެރިންގެހާޒިރުގައި،ކަނޑައަޅާފައިވާގަޑީގައިނީލަންކުރިއަށްގެންދެވޭނެއެވެ.

v     ނީލަމުގައިހުށަހަޅާއަގުތައް،ނީލަމުގައިބައިވެރިވާފަރާތްތަކަށްހިނދުންހިނދަށް އެންގޭނެއެވެ.ނީލަމުގެބައިވެރިޔަކުއަގެއްހުށަހަޅައި،އެއަގަށްވުރެމަތީއަގެއް ހުށަހެޅުމުގެފުރުސަތު 3 ފަހަރުދިނުމުންވެސް،އިތުރުއަގެއްނީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާއެހެންފަރާތަކުންހުށަނާޅައިފިނަމަ،އެއަގުހުށަހެޅިފަރާތުން އެނީލަންކާމިޔާބުކުރީކަމުގައިނިންމޭނެއެވެ.

v     ނީލަންނިމުނުގޮތް،ނީލަމުގައިބައިވެރިވިފަރާތްތަކުގެހާޒިރުގައިއިޢުލާނުކޮށް، ނީލަންކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށް،"ނީލަންކާމިޔާބުކުރިކަންއަންގާލިޔުން" ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

v    ނީލަންކާމިޔާބުކުރިފަރާތުން،ނީލަންކާމިޔާބުކުރިއަގު،ނީލަންނިމޭދުވަހުންފެށިގެން، ސަރުކާރުބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެތެރޭގައިދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށްދައްކައިޚަލާޞްކުރަންވާނެއެވެ. އަދިނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް މުދާ ހަވާލުކުރެވޭނީ ނީލަމުގެ އަގު ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. ނީލަންކާމިޔާބުކުރިފަރާތަށްއެމުދަލުގެމިލްކުވެރިކަންބަދަލުވާނީ ނީލަމުގެއަގުދައްކައިޚަލާޞްކުރުމުންނެވެ. ނީލަންކާމިޔާބުކުރިފަރާތުންއެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައިފައިސާދައްކައިޚަލާޞްނުކޮށްފިނަމަ،އެމުދަލެއް އަލުންނީލަންކިޔުމަށް އިއުލާނުކުރެވޭނެއެވެ.ދެވަނަ ފަހަރަށް ކިޔާ ނީލަމުގައި، ނީލަމުން ތަކެތި ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްފަހު ނުގެންދެވި ފަރާތަށް ބައިވެރި ނުވެވޭނޭ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

01 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ