ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: މިއިދާރާއަށް 6 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

           މިއިދާރާއަށް 6 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭނުންވާ Intel i7 9th Gen. 9700 or AMD Ryzen 3800X ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކުގެ އަދަދާއި ސްޕެސިފިކޭޝަން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  

Computer Systems x 5 Units

Intel i7 9th Gen. 9700 or AMD Ryzen 3800X

32GB RAM

2TB NVMe SSD

27" WQHD Photographer IPS Monitor

o  99% Adobe RBG

o  Factory Calibrated Color Accuracy

o  Rotation Adjustment 90°

o  DisplayPort, HDMI

Card Reader SD & XQD

Built-in WiFi AC & Bluetooth 5.0

Wireless Keyboard & Mouse

Water-cooled CPU (Optional)

Windows 10 Pro

Warranty: 3 Years

 

 

             ވީމާ، ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 3 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  މައުލޫމާތު ޝީޓް އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފޯމް މިއިޢުލާނާ އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

29 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ