ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: މިއިދާރާގެ 13 ބުރީގެ އައު އިމާރާތުގައި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބަދިގޭ ކަބަޑުތަކެއް ޖެހުމަށް

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

     

           މިއިދާރާގެ 13 ބުރީގެ އައު އިމާރާތުގައި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބަދިގޭ ކަބަޑުތަކެއް ޖެހުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

           ވީމާ، މި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 30 ސެޕްޓެންބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:30 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 06 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:30 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ ވަގުތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

23 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ