ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. ކަނިމީދޫ ބެލެހެއްޓުމާއިބެހޭ.

އިޢުލާން 

 

ތ. ކަނިމީދޫ ބެލެހެއްޓުމާއިބެހޭ.

 

މިއަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއްކަމުގައިވާ '' ތ. ކަނިމީދޫ '' ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުން 03 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އިން ފެށިގެން މިއިދާރާއާއި ޙަވާލުކުރައްވައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ނަމްބަރު: 30-E/239/2019/07 ( 03 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ) ސިޓީން ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

ވީމާ، މިއިދާރާގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫންގޮތަކަށް ތ. ކަނިމީދޫއަށް އެރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވައި، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

17 މުޙައްރަމް   1441

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

 

 

 

 

   ރިޟުވާން ޢަބްދުﷲ  

  ކޮޅުމަޑުލު ކައުންސިލް ރައީސް

    

19 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ