ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓު ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ހިފި ޢިމާރާތް މަރާމާތްކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

 

ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓު ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ހިފި ޢިމާރާތުގެ ކުރަން ހުރި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

 

ވީމާ، އަމިއްލަތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަށް ނުވަތަ މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް މަޢުލޫމާތު ނެންގެވި ކޯޓަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނަވޭނެ ވާހަކަދެންނެވީމެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

15 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ