ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އަންދާސީހިސާބުބޭނުންވެއްޖެ

 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ހއ. އުތީމުގައި ހުންނަ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް އަދި އާކިޓެކްޗަރަލް ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް އަދި ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒު /

ހއ. އުތީމު

ބުރާސްފަތި

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

11:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް އަދި

ބޮޑުތަކުރުފާނު ހަނދާނީ މަރުކަޒު /

ހއ. އުތީމު

ބުރާސްފަތި

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

11:00

 

          މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނޭ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

‏‏

13 މުހައްރަމް 1440

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ