އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޕޯޓްސް ސުޕަވައިޒަރ އާއި ޖިމް އިންސްޓްރަކްޓަރުން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

ސްޕޯޓްސް ސުޕަވައިޒަރ އާއި ޖިމް އިންސްޓްރަކްޓަރުން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 426-BR(3)/2019/212  ނިންމުމާއި ގުޅިގެން މިއިދާރާއިން 20 އޮގަސްޓް 2019 ގައި ސްޕޯޓްސް ސުޕަވައިޒަރ އާއި ޖިމް އިންސްޓްރަކްޓަރުން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2019/288 އިއުލާން އިދާރީ ސަބަބަކާހެދި ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

11  މުޙައްރަމް  1441

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ