މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީއަށް 72 ވޯކްސްޓޭޝަން ގަންނަ ކުރި އިއުލާން ކެންސަލް ކުރުން

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

     މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                           

                                              ނަންބަރ: IUL-10-F/10/2019/111

އިޢުލާން

   މިނިނިސްޓްރީއަށް 72 ވޯރކްސްޓޭޝަން ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރ: (IUL)10-F/10/2019/95 (21 އޮގަސްޓް) 2019 އިޢުލާން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

‏ 

 

 

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ