ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއިދާރާގެ ފާޚާނާތައް މާރާމާތުކުރުން

އިޢުލާން

 

މިއިދާރާގެ ފާޚާނާތައް މާރާމާތުކުރުން

 

                         މިއިދާރާގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ 3 ފާޚާނާ މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 12 ސެޕްޓެމްބަރ

2019 ވަނަ ދުވަހު 11.00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ދުވަހުގެ 11.00 އަށް މިއިދާރާއަށް

ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                        10 މުޙައްރަމް 1441 

                        09 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

10 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ