ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކްޓިވިޓީ ޔުނިފޯމް ފަހައިދޭނެ 2 ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

 

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް

 

     މާލެ،

   ދިވެހިރާއްޖެ.

                                           އިޢުލާން ނަންބަރ: TS-IUL/B/2019/07

 

  • ދަރިވަރުންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ފަހައިދޭނެ ދެފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

  1. ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް 3 (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހަށް ފަހައި ދޭނެ ދެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

  1. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 11 އިން 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 17 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:00 އިން 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 17 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 19 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 25 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  1. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް

ފޯން: 3317175

އީ-މެއިލް:  info@thaajuddeenschool.edu.mv

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: budget@thaajuddeenschool.edu.mv

 

 

10 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ