ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިންގުމަށް 10،000 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ނޫން އޮފީސް އިމާރާތެއް މާލެއިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިފަދަ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށްދޫކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (މ.ތީމުގެ، އާބުރުޒުހިނގުން) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ހޯމަ ދުވަހު

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމް އިޢުލާނާއިއެކު ގެޒެޓްގައި އެއްކަރުދާސް

ކުރެވިފައިވާކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 3340620، 7938058 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

                        09 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

09 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ