ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެއިން 02 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެޕާރޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށްހިފުން

މާލެއިން 02 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެޕާރޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ޝަރުތުތައް:

  • އެޕާރޓްމަންޓްގެ ބާވަތް : 02 ކޮޓަރީގެ 1 އެޕާރޓްމަންޓް
  • ފަރުނީޗަރާއި، ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި ހިމެނޭހެން ކައްކާ ކެވޭ ގޮތަށް ހުރުން 
  • ކުނި އުކާލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން
  • ކުލި : 16000.00ރ (ސޯޅަހާސް ރުފިޔާ) އާއި 20000.00ރ (ވިހިހާސް ރުފިޔާ) އާއި ދެމެދު
  • ތަން ކުއްޔަށް ނަގަން ބޭނުންވާ ތާރީޚް: 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އިން ފެށިގެން 02 ( ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

 

 ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 12 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އަގު ކަރުދާސް އަދި، ތަނުގެ ފޮޓޯ އާއިއެކު އެސްޓީއޯ ހެޑްއޮފީސް ރިސެޕްޝަންއަށް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްނަމަ، info@stomaldives.net އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަގުތަކާއި، ފޮޓޯތަކަށް ބެލުމަށްމަށްފަހު އެސްޓީއޯއިން ހިޔާރުކުރާ ފަރާތަކާއިއެކު 02 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްބަސްވުމެއް ހެދި ޢަމަލު ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.   

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

 

09 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ