ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ. އިހަވަންދޫން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިއުލާނު ބާޠިލު ކުރުން

މި އިޢުލާންވަނީ 08 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1421 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

 

ހއ. އިހަވަންދޫން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިއުލާނު ބާޠިލު ކުރުން

         ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫ ކުރުމަށް މިއިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ނަމްބަރ (IUL)248-CAA/248/2016/91 (10 އޯގަސްޓް 2016) ގެ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށައަޅާފައިވާ ފޯމުތަކަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާތީ އެއިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞާތު ހުޅުވައިލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައިސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ވަނީ ލަފާ ދެއްވައިފައެވެ.

         ވީމާ،  މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ (IUL)248-CAA/248/2016/91 ( 10 އޯގަސްޓް 2016) ގެ އިޢުލާނު ބާޠިލް ކޮށްފީމެވެ.

         މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

         09 މުޙައްރަމް   1441

         08 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

08 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ