ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޭ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް ޓްރޮފީ ތަކެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

ނަންބަރ.  241-A/241/2019/7

އިޢުލާން

 

އަތޮޅުކައުންސިލްއިންދޭ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް ޓްރޮފީ ތަކެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

                         މިއިދާރާއިން ދޭ ނަމޫނާ އެއްގޮތައް ޓްރޮފީހެދުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރ  ( 25-07-2019) (IUL) (IUL)241-A/241/2019/21 އިޢުލާން  އަގުބޮޑުކަމަށްފެންނާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކުރެވިފައިވާތީ އަލުން އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

                                 މިއިދާރާގައި ކުރިއަށްދާ އެކިއެކި އިވެންޓްގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިއިދާރާއިންދޭ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް ޓްރޮފީތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                            ވީމާ ، މިކަމަށް އެދި ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13.00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019  ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13.00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިމަސައްކަތަށް އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކްނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނި ތަކުންނެވެ. އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އާއި ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އިންވެސްޓްމެންޓެއް ނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އަދި މީރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިއުން ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެއެވެ. އަދި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅުއްވާ އިރު ޓްރޮޕީ ތަކުގެ ސާމްޕަލެއް ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

  • ހުށަހަޅާ އަގަށް   %60

 މުށްދަތަށް        %40

                      ގަޑިޖެހިގެން މައުލޫމާތު ސާފް ކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.

                                  މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.  

                                 09  މުޙައްރަމް 1441   

                                08 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

08 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ