ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ - ބިޒްނަސް ސެންޓަރ މާލެ

މިކުންފުނީގެ އިޢުލާން ނަންބަރު IUL)-BCC/2019/08) އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެޕްލިކޭޝަން ލިބިފައިނުވާތީ  މި ކުންފުނީގެ ދަށުން ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ މާލެ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ (ބީސީ) އަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

  ބިޒްނަސް ސެންޓަރ މާލެ

       01 ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 

މިވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

  •         ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ
  •         ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
  •         ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ފޮޓޯކޮޕީ
  •         ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު (އައިޑީ) ގެ ކޮޕީ

މި މަޤާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 12 ސެޕްޓެންބަރު 2019 ގެ 15:00 ގެ ކުރިން، ވަޒީފާއަށް އެދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސިޓީ އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިއުންތައް، ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާނަމަ info@bcn.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މިގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދި ޝަރުތު މި އިއުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި 'ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި' މިހެން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި ވަޒީފާއަށް އަދި ސިޓީ ހުށަޅާނީ:     

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ)

މެދުޒިޔާރަތް މަގު

ފޯނު: 3010546 (960)+                           

އީމެއިލް: info@bcn.mv

 

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

03 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ