ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުޓްސަލްދަނޑު އެޅުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުގައިވާ ރުއްގަހުގެ ވެރީން ހޯދުން

ވަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ދެކުނުން ފުޓްސަލްދަނޑު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 95 ފޫޓް 140 ފޫޓްގެ ބިމުގައި ނަންބަރުޖެހިފައިވާ ރުއްގަހުގެވެރިންނާއި އަދި މިރުއްގަސް އަމިއްލަބޭނުމަށް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ވެރިފަރާތައް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، ރުއް ނުވަތަ ގަހުގައި ޖެހިފައިވާ ނަންބަރާއި ވެރިފަރާތް އެނގޭނޭހެން 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއިއެކު ރުއްގަހުގެ ލިސްޓް އާއްމުކުރެވިފައިވާނޭކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.                                 

               މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރު 7980047 ފޯނާގުޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

4 މުޙައްރަމް 1441

3 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

03 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ