މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ވެންޑަރ ރަޖިސްޓަރ އެކުލަވާލުން

މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ވެންޑަރ ރަޖިސްޓަރ އެކުލަވާލުން

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މި ކޯޕަރޭޝަނުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުން މުދަލާއި، ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 • ބިލްޑިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން
 • ބިލްޑިންގ މެއިންޓެނެންސް
 • އޭސީގެ މަސައްކަތް
 • އަލިފާން ނިއްވުމާއި، އެކްސްޓިންގުޝަރ
 • ރިނޮވޭޝަން
 • ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމްތައް
 • ދަނގަނޑުގެ މަސައްކަތް
 • ބިއްލޫރީގެ މަސައްކަތް
 • އެކްސްކަވޭޝަންގެ މަސައްކަތް
 • ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން
 • ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް އަދި ޓޫލްސް ސަޕްލައިކުރުން
 • ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކެމިކަލްސް ސަޕްލައިކުރުން
 • ހެވީމެޝިނަރީ އަދި ހެވީ ޑިއުޓީ އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު ސަޕްލައިކުރުން
 • ކަރަންޓް ސާމާނު ސަޕްލައިކުރުން .
 • އޮފީސް ފަރުނީޗަރ ސަޕްލައިކުރުން
 • އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކުރުން
 • ސްޓޭޝަނަރީ ސަޕްލައިކުރުން
 • އާކިޓެކްޗަރ
 • ބިލްޑިންގ ޑިޒައިނިންގ  
 • އިންޖިނިއަރިންގ
 • އިންޓީރިއާ ޑިޒައިނިންގ
 • އެކިދާއިރާ ތަކުގެ ކޮސަލްޓެންސީ
 • ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް
 • ލޮޖިސްޓިކްސް އޮޕަރޭޝަންސް
 • ކުޅިވަރާއި ގުޅުންހުރި ތަކެއްޗާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން
 • ކްލީނިންގ އެޕްލަޔަންސް
 • ކަސްޓަމް ކްލިއަރެންސް
 • ބްރޭންޑިގ / ޑިޒައިނިންގ

 ވީމާ، ވެންޑަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރީ ފޯމް" ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފަހު މި ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އަދި މިފޯމް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅުއްވާ ނަމަ info@sportsco.mvއަށް ފޮނުއްވާ ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވެންޑަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 3336725 ނަމްބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

 

02 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ