މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަމިއްލަފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2014) ގެ ދަށުން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިތައް

އިޢުލާން

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2014) ގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ އަމިއްލަފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ބާތިލް ކުރެވިފައިވާވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

01 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ