މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މ.ކޮޅުފުށީ ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްޤީކޮށް ހުޅުވުމަށްޓަކައި ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

1. މ.ކޮޅުފުށީ ފުޓްސެލްދަނޑު ދިލައި ސާފުކުރުން

2.  ދަނޑަށް އެޅުމަށް 12,000 (ބާރަ ހާސް) ގޯނި ވެލި އަރުވައި ދަނޑަށް ވެލިއެޅުން

ވީމާ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 03 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2019ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ބިޑުހުށަހެޅުމަށް މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާމާލަމްއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަން ހުށަލަޅާ ބިޑުތަށް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

29 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ