މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ރައުސުލްމާލު މަދުކުރުން

އިޢްލާން

             ދިވާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  (DHIVAS PRIVATE LIMITED) (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: C-0994/2017) ރައުސްމާލު  400,000.00 (ހަތަރުލައްކަ) ރުފިޔާ އިން 100,000.00 (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާ އަށް މަދުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިކުންފުނީގެ ރައުސުލްމާލު މަދުކުރުމާމެދު އިޢުތިރާޒު ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރައްވައި އެކަން މިއަދުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

28 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ