މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އިއުލާން

މަޤާމު

ސީނިއަރ ނިއުރޯޑައިގްނޯސްޓިކް ޓެކްނީޝަން

ބޭނުންވާ އަދަދު

1 (އެކެއް) ސ. ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 

ބޭނުންވާ އަދަދު

1 (އެކެއް) ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

ބޭނުންވާ އަދަދު

1 (އެކެއް) ޑރ. އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ބޭނުންވާ އަދަދު

1 (އެކެއް) ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

ބޭނުންވާ އަދަދު

1 (އެކެއް) ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

މަޤާމުގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް

އެމް.އެސް 3

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ޑިވިޝަން / ސެކްޝަން

ރޭޑިއޮލޮޖީ އެންޑް އިމޭޖިންގ ޔުނިޓް

މަޤާމު އޮތް އޮފީސް

ސ. ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޑރ. އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް.

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން

ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޑރ. އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް.

މުސާރަ

-/7035

ސަރވިސް އެލަވަންސް

-/2500

އިތުރު އިނާޔަތްތައް

 1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 2. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް
 3. ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ރިސްކް އެލަވަންސް
 4. ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %28

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް

މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

 1. ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާގެމަތިން ބަލިމީހާގެ ބަލި ދެނެގަތުމަށް ނުވަތަ ބައްޔަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް އެކި ކަހަލަ ނިއުރޯ ޑައިގްނޯސްޓިކް މެޑިކަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ބަލި ދެނެގަނެ ނުވަތަ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ދިނުން.
 2. ބަލިމީހާގެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ނުވަތަ ބަލި ތަހުލީލު ކުރުމަށް ހަދާ ޓެސްޓުތައް ބަލިމީހާއަށް ކިޔަދީ، ބަލިމީހާގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީ އަދި ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހާލަތްތަކުގައި ބަލިމީހާއަށް ހިތްވަރުދިނުން.
 3. ޓެސްޓުތައް ހަދަމުންދާއިރު ބަލިމީހާ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 4. ބޭނުންކުރާ ނިއުރޯ ޑައިގްނޯސްޓިކް މެޑިކަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 5. ބޭނުންކުރާ ނިއުރޯ ޑައިގްނޯސްޓިކް މެޑިކަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯބަލައި، މަރާމަތުކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މަރާމާތުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހާވާލުކުރުން.
 6.  ފަރުވާދޭ ނުވަތަ ޓެސްޓުހަދާ ކޮޓަރި ބޭނުންވާ މިންގަނޑަށް ތައްޔާރުކުރުން.

މަޤާމުގެ ޝަރުތު

މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން. އިލެކްޓްރޯނިއުރޯ ޑައިގްނޯސްޓިކް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނުވަތަ ނިއުރޯ ޑައިގްނޯސްޓިކް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ތައުލީމީ ރޮނގުތައް

ނިއުރޯޑައިގްނޯސްޓިކް ޓެކްނޮލޮޖީ

އިލެކްޓްރޯނިއުރޯ ޑައިގްނޯސްޓިކް ޓެކްނޮލޮޖީ

ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް

ނިއުރޯޑައިގްނޯސްޓިކް ޓެކްނޮލޮޖީ

އިލެކްޓްރޯނިއުރޯ ޑައިގްނޯސްޓިކް ޓެކްނޮލޮޖީ

މަޤާމު

ނިއުރޯޑައިގްނޯސްޓިކް ޓެކްނީޝަން

ބޭނުންވާ އަދަދު

2 (ދޭއް) ސ. ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 

ބޭނުންވާ އަދަދު

2 (ދޭއް) ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

ބޭނުންވާ އަދަދު

1 (އެކެއް) ޑރ. އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

ބޭނުންވާ އަދަދު

1 (އެކެއް) ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

ބޭނުންވާ އަދަދު

1 (އެކެއް) ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

މަޤާމުގެ ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ 2

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

އެމް.އެސް 2

ޑިވިޝަން / ސެކްޝަން

ރޭޑިއޮލޮޖީ އެންޑް އިމޭޖިންގ ޔުނިޓް

މަޤާމު އޮތް އޮފީސް

ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޑރ. އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް.

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން

ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޑރ. އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް.

މުސާރަ

-/6295

ސަރވިސް އެލަވަންސް

-/2500

އިތުރު އިނާޔަތްތައް

 1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 2. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް
 3. ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %28

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް

މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

 1. ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާގެމަތިން ބަލިމީހާގެ ބަލި ދެނެގަތުމަށް ނުވަތަ ބައްޔަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް އެކި ކަހަލަ ނިއުރޯ ޑައިގްނޯސްޓިކް މެޑިކަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ބަލި ދެނެގަނެ ނުވަތަ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ދިނުން.
 2. ބަލިމީހާގެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ނުވަތަ ބަލި ތަހުލީލު ކުރުމަށް ހަދާ ޓެސްޓުތައް ބަލިމީހާއަށް ކިޔަދީ، ބަލިމީހާގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީ އަދި ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހާލަތްތަކުގައި ބަލިމީހާއަށް ހިތްވަރުދިނުން.
 3. ޓެސްޓުތައް ހަދަމުންދާއިރު ބަލިމީހާ މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 4. ބޭނުންކުރާ ނިއުރޯ ޑައިގްނޯސްޓިކް މެޑިކަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 5. ބޭނުންކުރާ ނިއުރޯ ޑައިގްނޯސްޓިކް މެޑިކަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓްތަކުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިތޯބަލައި، މަރާމަތުކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި މަރާމާތުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހާވާލުކުރުން.

  6. ފަރުވާދޭ ނުވަތަ ޓެސްޓުހަދާ ކޮޓަރި ބޭނުންވާ މިންގަނޑަށް ތައްޔާރުކުރުން.

މަޤާމުގެ ޝަރުތު

މަގާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

ތައުލީމީ ރޮނގުތައް

ނިއުރޯޑައިގްނޯސްޓިކް ޓެކްނޮލޮޖީ

އިލެކްޓްރޯނިއުރޯ ޑައިގްނޯސްޓިކް ޓެކްނޮލޮޖީ

ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް

ނިއުރޯޑައިގްނޯސްޓިކް ޓެކްނޮލޮޖީ

އިލެކްޓްރޯނިއުރޯ ޑައިގްނޯސްޓިކް ޓެކްނޮލޮޖީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

 1. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ www.health.gov.mv  ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.)
 2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 5. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛

   (ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ     މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛     ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި       ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

   (ށ) މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި          ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

  6. ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު              ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް          ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.

  8. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

  (ހ) ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ        އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު      ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

  (ށ) އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ            އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި            މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ        ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

 9. މުއްދަތު ހަމަނުވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސެންސްގެ ކޮޕީ.

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 9 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން، މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހޮސްޕިޓަލަކަށެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު

މިމަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަރވިއު، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ހޮސްޕިޓަލު ގައެވެ. ވުމާއެކު، މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން، އެ ތާރީޚުތަކުގައި އިންޓަރވިއުއަށް ހާޒިރުވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުން އެދެމެވެ.

ޝޯޓް ލިސްޓް ކުރުން

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 10 ފަރާތްތެއް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3014306 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ. އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ hr@health.gov.mv  ނުވަތަ recruitment@health.gov.mv އެވެ.

28 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ