މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ސައިޓުގައި ހުރި ބޭނުންކޮށް ހަލާކުވެފައިވާ ކެރޭން އަދި ޓުރެއިލާގެ ދަގަނޑު ގާޑިޔާ ވިއްކާލުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާން ބާތިލްކުރުން

އިޢުލާން

މިކުންފުނީގެ މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ސައިޓުގައި ހުރި ބޭނުންކޮށް ހަލާކުވެފައިވާ ކެރޭން އަދި ޓުރެއިލާގެ ދަގަނޑު ގާޑިޔާ ވިއްކާލުމަށް  20 އޮގަސްޓް 2019 ގައި ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާން (ނަންބަރު:MWSC-F/3/ADV/2019/93) ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ސޭލްސް ޑިޕާޓްމަންޓް

28 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ