މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މަރާމާތުގެ ރިޓެންޝަން މަސައްކަތާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން.

  1.  ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މަރާމާތުގެ ރިޓެންޝަން މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި މި ސަރވިސްގެ ނަމްބަރ 171-I2(b)/IUL/2019/097 އިޢުލާން (25 އޮގަސްޓް 2019) ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ރަޖިސްޓަރ ވުމަށް ފޯރމް ފޮނުވާފައިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވެމެ..

   2. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

އަމީނީމަގު ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 9790052

އީ-މެއިލް: zh_C1337@police.gov.mv

ކޮޕީ: procurement@police.gov.mv

 

28 އޮގަސްޓް 2019

28 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ