މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އިންޓާރން (ވަގުތީ މުވައްޒަފުން) ހޯދުމަށް

 

މަޤާމު: އިންޓާރން (ވަގުތީ މުވައްޒަފުން)

މުއްދަތު: 4 މަސްދުވަސް

ސެކްޝަން: ލޭބަރ އެންޑް އެމްޕްލޯއިމެންޓް ސެކްޝަން

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން: މާލެ

އަދަދު: 4

ތައުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ:
ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުން މަދުވެގެން 2 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއެކު، 18 އަހަރު ފުރިފައިވުން.

 

މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:

މިނިސްޓްރީގެ ލޭބަރ އެންޑް އެމްޕްލޯއިންމެންޓް ސެކްޝަނުން ދެމުންގެންދާ ކޯޓާ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުރުން އެދެވިގެންވާ އިތުރު ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން:

- ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސިބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތް ކުރަން އެނގުން.

- އެމް.އެސް. އޮފީސް ޕެކެޖް ބޭނުންކުރަން އެނގުން.

- ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ފަރާތަކަށްވުން.

އުޖޫރަ: ގަޑި އިރަކަށް  -/35 ރުފިޔާ

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:މަޤާމަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީ، ވަނަވަރު، ތަޢުލީމާ ތަމްރީންގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ޕޮޓޯކޮޕީ (ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ އަސްލާއެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖަހާފައި)

ވަޒިފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި:  ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 އެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް، ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު 14:00–08:00 ދެމެދު 3323668 ފޯނަށް ގުޅުއްވައި ނުވަތަ hr@trade.gov.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

28 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ