ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލުގައި ބާވެ ހަލާކުވެފައި ހުރި ބައެއްތަކެތި ނީލަންކިއުން

                                            

އިޢުލާން

 ނަންބަރ:GS-202/IUL/2019/25

މި ސްކޫލުގައި ބާވެ ހަލާކުވެފައި ހުރި ބައެއްތަކެތި ނީލަންކިއުން 29 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:15 ގައި މި ސްކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 29 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:15 އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ނީލަމުގެ އުޞޫލުތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް:

1-     ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ، އެންމެ މަތީ އަގުހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން އެ އަގެއް ހުށަހެޅި މުދަލަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު އެދުވަހުގެ 18:00 ގެ ކުރިން ސްކޫލް ގޯތީން މުދާ ބޭރު ކުރަންވާނެއެވެ.

2-     ނީލަމުގައި އެންމެ މަތީ އަގުހުށަހަޅައި، އެދުވަހުގެ 18:00 ގެ ކުރިން  މުދަލަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތަކަށް ކުރިޔަށްއޮތް 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެމަނަފުށީ ސްކޫލުން ބާއްވާ ނީލަމެއްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ.

 

                            21  އޮގަސްޓް 2019

 

                                                                                                                        

 

  

 

                                                                               

                                                        

 

21 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ