ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނިލަންކިޔުމާއި ބެހޭ

ނަންބަރ: IL-P/2019/56

އިޢުލާން

ނީލަން ކިޔުމާއި ބެހޭ

ފަރެސްމާތޮޑާ ޖެޓި ސަރަޙައްދު އިރުމަތީ ކޮޅުގައި 2018 ވަނަ އަހަރުގައި ހަދާފައިވާ މަރިޔާދުގެ ނީލަން ކިޔުން 27 އޮގަސްޓް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 11:00 ގައި މަރިޔާދުގެ ހަދާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 27 އޮގަސްޓް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 11:00 އަށް މަރިޔާދުގެ ހުރި ސަރަޙައްދަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ.

18 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

19 އޮގަސްޓް 2019

19 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ