މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު

ކޯހުގެ ނަން:              މާސްޓަރ އޮފް ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް (ޕޮލިސިންގ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ)

ކޯސް ހިންގާ ފަރާތާއި ޤައުމު:   އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ސްޓަޑީސް (އައިލްސް) / ދިވެހިރާއްޖެ

ކޯސް އެވޯރޑް ކުރާ ފަރާތް:    ޗާރލްސް ސްޓާރޓް ޔުނިވަރސިޓީ / އޮސްޓްރޭލިޔާ

ކޯހުގެ މުއްދަތު:           02 އަހަރު  

ކޯސް ހިންގޭ ތަން:         ކ.މާލެ

ކޯސް ފެށޭ ތާރީޚް:         ނޮވެމްބަރ 2019

ޝަރުޠު: 

-      ކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސީލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން ނުވަތަ؛

-      ކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ގްރެޖުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ އެމް.ކިއު.އޭ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން  ލެވެލް 8 ގެ ޑިޕްލޮމާ އެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން، ނުވަތަ؛

-      އުމުރުން 25 އަހަރު ވެފައިވުމާއި، ކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ލެވެލް 5 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއި، ކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 7 އަަހަރުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއި (އެއިގެ ތެރެއިން ލެވެލް 5 ގެ ސަނަދު ހާސިލްކުރުމަށްފަހު 3.5 އަހަރު މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހާސިލްކޮށްފައި އޮތުން) އަދި އެމް.ކިއު.އޭ އިން ޤަބޫލުކުރާ ޕްރި-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.

ކޯސް މޮޑިއުލްތައް:

އެޕްލައިޑް މެނޭޖްމަންޓް އިން ލޯ އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ

އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮމާންޑް

އެގްޒެކިއުޓިވް ލީޑަރޝިޕް އިން ލޯ އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޮލިސިންގ

އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން

މޯޓިވޭޝަން އެންޑް އެންގޭޖްމަންޓް

ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ

ޓްރާންސް ނޭޝަނަލް ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން

އޮޕަރޭޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސް

ރިސާރޗް މެތަޑޮލޮޖީ

- ޑިސަރޓޭޝަން

ހުށަހަޅާންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް

-  މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ،

-  ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީވީ)

-  އެޓެސްޓްކުރެވިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ (ޓްރާންސްކްރިޕްޓާއެކު)،

- 01 ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒް ފޮޓޯ (އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްގައި ހަރުކުރެވިފައި)

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: ކޯސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް، އަދި ސީވީ ފޯމް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ސްޓަޑީޒްގެ ވެބްސައިޓުން www.isles.edu.mv ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި މިކޯހާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 9637845 އަށް ހެނދުނު 8:00 އިން 16:00 އާއި ދެމެދު ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ސުންގަޑި: މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން 2019 ސެޕްޓެންބަރު 30 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން ކޯސް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް އަދި ސީވީ ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު، ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިއުންތަކާއެކު، އިސްކަންދަރު ކޮށި 1 އަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ އައިލްސްގެ އީ-މެއިލް އެޑްރެސްisles@police.gov.mv އަށް ފޮނުއްވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

17 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

18 އޮގަސްޓު 2019

18 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ