ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ފެކަލްޓީގައި ހިންގުމަށް ގަސްތު ކުރާ ބައެއް ކޯސްތަކުގެ ބައެއް މާއްދާތައް އެކުލަވައިލުން

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް

ފަޅުމަތީ މަގު، މައްޗަންގޮޅި

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ     

ފޯން:3345177(960)

ފެކްސް:3306075(960)

mnu.edu.mv. www

                                                    ނަންބަރ: 153-FA/2019/06

 

މި ފެކަލްޓީގައި ހިންގުމަށް ގަސްތު ކުރާ ބައެއް ކޯސްތަކުގެ ބައެއް މާއްދާތައްއެކުލަވައިލުން

    

މި ފެކަލްޓީން ފެށުމަށް ގަސްތުކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މާއްދާތަކުގެ އައުޓްލައިންތައް އެކުލަވައިލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މި މަސައްކަތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގަކީ އައުޓް ލައިނަކަށް -/7،500 ރުފިޔާއެވެ. މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވަނީ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރައްވާފައިވާ ކަމާގުޅޭ ތަޖުރިބާ ޙާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

Course

Modules

Bachelor of Arts in Library and Information Studies

  1. Record keeping concepts and practices
  2. Information organization (Advanced cataloguing)
  3. Archives concepts & practices
 
 

 

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި އެވާ ގަޑިއަށް މި ފެކަލްޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް ސީ.ވީ އާ އެކު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

 

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް

22 އޯގަސްޓު 2019

10:30

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

26 އޯގަސްޓު 2019

10:30

 

 

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާނަމަ، 3345177 ނުވަތަ 3345292 ނަންބަރާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

17 ޛުލްޙިއްޖާ 1440

18 އޯގަސްޓް 2019

                                                                                                                                                                                                  ޚާދިމްކުމް

          

 

                                                   އާސިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު 

                                                           ޑީން

 

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

18 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ