އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (IUL)426-CB/426/2019/201)) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

IUL)426-CB/426/2019/201) ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2019/201  (25 ޖޫން 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން، މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށްލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށްލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ސިވިލްސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

 
 
 
 

35

5

5

10

45

100

 

601

25.00

-

-

-

32.70

57.70

 

603

35.00

-

-

-

34.80

69.80

 

602

25.00

-

-

-

31.20

56.20

 

605

35.00

5.00

-

3.44

25.05

68.49

 

606

35.00

-

-

2.58

43.80

81.38

 

604

15.00

-

-

-

41.55

56.55

 

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށްލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށްލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ސިވިލްސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

 
 
 
 

35

5

5

10

45

100

 

601

25.00

-

-

-

32.70

57.70

 

603

35.00

-

-

-

34.80

69.80

 

602

25.00

-

-

-

31.20

56.20

 

605

35.00

5.00

-

3.44

25.05

68.49

 

606

35.00

-

-

2.58

43.80

81.38

 

604

15.00

-

-

-

41.55

56.55

 

 

18 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ