މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީއަށް 2 އެއަރކޯނު ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކުރުން

މި މިނިސްޓްރީއަށް 2 އެއާރކޯނު ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށް އަދި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)13-E/13/2019/220 (30 ޖުލައި 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އަލުން ޢިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ޕްރީ-ބިޑް މީޓިން:             18 އޯގަސްޓް 2019، 13:30 އަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން:          22 އޯގަސްޓް 2019، 13:30 އަށް

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޕްރީ-ބިޑް މީޓިންގައެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ 13:30ގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ