ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

 

ނަންބަރ:HPL/ I-2019/01

އިޢުލާން

ތާރީޚް: 06 އޯގަސްޓް 2019

އެޗް. އާރް. މެނޭޖަރ

މަޤާމް:

01

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ރުފިޔާ (ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި 5344 ރުފިޔާ)6680މަހަކު

މުސާރަ:

ހާޑްޝިޕް އެލެވެންސް 3000ރ އަދި ރިސްކް އެލެވެންސް ގޮތުގައި އޮފީހަށް ޙާޒިރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 30ރ ގެ އަދަދެއް ލިބޭނެ.

އިތުރުގަޑީގައި އަދި ރަސްމީބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް:

-ހިޔުމަން ރިސޯސަސް ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާޞިލް ކޮށްފައިވުން

-މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 02 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

ޝަރުތު:

-ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން.

-ޑިޕާޓްމަންޓާއި ގުޅުން ހުރި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ބެލެހެއްޓުން.

-ޑިޕާޓްމަންޓާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަތާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ރާވާ ހިންގުން

-ކުންފުނީގެ ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ މީހުން ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް ހޯދުން.

-ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރޭނިންގ ރިކުއަރމަންޓާ އެއްގޮތަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން.

-ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ ޕާރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.

-ކުންފުނީގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

-މީގެ އިތުރުން ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ހަވާލުކުރެވޭ އޮފީހާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު:

 

 

ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ

މަޤާމް:

01

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ރުފިޔާ (ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި 5344 ރުފިޔާ)6680މަހަކު

މުސާރަ:

ހާޑްޝިޕް އެލެވެންސް 3000ރ އަދި ރިސްކް އެލެވެންސް ގޮތުގައި އޮފީހަށް ޙާޒިރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 30ރ ގެ އަދަދެއް ލިބޭނެ.

އިތުރުގަޑީގައި އަދި ރަސްމީބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް:

-އެކައުންޓިންގ / ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާޞިލް ކޮށްފައިވުމާއެކު މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 02 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ޝަރުތު:

-ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝަލް ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލައި އެއާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުނީގެ ފައިނޭންސް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

-ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި، އެޗް.ޕީ.އެލްގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބު ބެލެއްހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ފައިސާ ގެ ހިސާބުތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ހިންގުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެެއް ރާވާ ހިންގުމާއި މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން.

-ހަވާލުކުރެވޭ ތަފާތު އެކައުންޓްތައް ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ރިކޮންސައިލް ކުރުން

-ކުންފުނިން ދައްކަން  ޖެހޭ ޓެކްސް އަދި މީރާއާއި ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރުން.

-ފައިނޭންޝަލް މޮޑެލިންގް ބޭނުންކޮށްގެން ކުންފުނީގެ ކޭޝް ފްލޯ ފޯކާސްޓް ތައްޔާރުކުރުން.

-ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމަށް ލަފާދިނުން.

-ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން.

-ބޭންކުގެ މުޢާމަލާތްތައް މޮނީޓަރކުރުން.

-ކުންފުނީގެ ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓުތައް ކަޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ތައްޔާރުކުރުން.

-ކުންފުނީގެ މަހުން މަހަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުން.

-ކުންފުނިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާނޭ ފައިނޭންސް ހޯދުމުގައި ސަރުކާރާއި ބޭންކްތަކާއި  އަދި އެހެނިހެން ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.

-ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން، އަދާކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

-ކުންފުނީގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

-މީގެ އިތުރުން ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ހަވާލުކުރެވޭ އޮފީހާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު:

 

 

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގރ.1 (މެކޭނިކް)

މަޤާމް:

01

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ރުފިޔާ (ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި 4464 ރުފިޔާ)5580މަހަކު

މުސާރަ:

ހާޑްޝިޕް އެލެވެންސް 3000ރ އަދި ރިސްކް އެލެވެންސް ގޮތުގައި އޮފީހަށް ޙާޒިރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 30ރ ގެ އަދަދެއް ލިބޭނެ.

އިތުރުގަޑީގައި އަދި ރަސްމީބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް:

-އޭލެވެލް 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ފާސް ލިބިފައިވުމާއިއެކު، ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އިމްތިހާނުގެ 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ފާސް ލިބިފައިވުން.

-މަޤާމްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ  ދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހު އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ޝަރުތު:

- އުޅަނދުފަހަރުގެ އިންޖީނު، ޖަނަރޭޓަރ އަދި އެނޫން ވެސް އުޅަނދުގައިވާ ސިސްޓަމްތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރތައް އައިޑެންޓިފައި ކުރުމަށްފަހު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.

- އުޅަނދު ފަހަރުގެ “ޑެއިލީ ޗެކް” ކުރުމަށްފަހު އޮޕަރޭޓަރުން ފާހަގަކުރާ މައްސަލަތައް ބަލައި އެކަންތައްތައް ހައްލުކުރުން.

- އުޅަނދުފަހަރު ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޕްރިވެންޓިވް މެއިންޓަނަންސް ޝެޑިއުލެއް ހަދައި އުޅަނދުތަކުގެ ކޮންޑިޝަން އެސެސްމަންޓް ސާވޭ ހަދައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ ކަންތައްތައް ކުރުން.

-މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓްތައް އައިޑެންޓިފައިކޮށް އެތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ހަދައި އެތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.

-ކުންފުނީގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

-މީގެ އިތުރުން ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ހަވާލުކުރެވޭ އޮފީހާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު:

 

 

ލޭބަރަރ

މަޤާމް:

01

މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

 ރުފިޔާ (ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި 2912 ރުފިޔާ)3640މަހަކު

މުސާރަ:

ހާޑްޝިޕް އެލެވެންސް 3000ރ އަދި ރިސްކް އެލެވެންސް ގޮތުގައި އޮފީހަށް ޙާޒިރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 30ރ ގެ އަދަދެއް ލިބޭނެ.

އިތުރުގަޑީގައި އަދި ރަސްމީބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް:

-ގްރޭޑް 08 ގެ ފެންވަރު ހުރުން ނުވަތަ މިދާއިރާއާއި ގުޅޭ މަޤާމެއްގައި އުޅެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

އަދި

-މިފަދަ މަޤާމެއް އަދާކުރުމުގެ ސިއްޙީ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

 

ނޯޓް:މިމަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމުގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އެހެންކަމުން މިނިސްޓްރީން އޮފް ޖެންޑަރ އިން ސެޓިފައިޑް ލިޔުމެއް މިމަޤާމްއަށް އެދިލައްވާ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށައަޅަންވާނެ އެވެ.

ޝަރުތު:

-ކުންފުނީގެ އިމާރާތްތައް ފޮޅާ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

-ކުންފުނީގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

-މީގެ އިތުރުން ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި ހަވާލުކުރެވޭ އޮފީހާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު:

ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް (ސ.ހިތަދޫ)

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

ދުވާލަކު 08 ގަޑިއިރު

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު:

 

 

 

18 އޮގަސްޓް 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:30ގެ ކުރިން.

ސުންގަޑި:

  1. މަޤާމަށް އެދިހުށަހަޅާ ފޯމް
  2. ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
  3. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)
  4. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރާއި އެކު ވަޒީފާގައި އުޅުނުކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 

ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް (އެޑްމިން ބިލްޑިންގ، 01 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަދި
އީމެއިލް: admin@hpl.com.mv

ވަޒީފާއަށް  އެދޭ  ފޯމް  މިކުންފުނީގެ ރިސެޕްޝަންގެ ކައުންޓަރުން އަދި ފައިނޭންސް ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު: 8558 688 އީމެއިލް:admin@hpl.com.mv

           ibrahimrasheed@hpl.com.mv

ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް:

ނޯޓް: މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކު ގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަނުވާ ފޯރމް، ފެކްސް އަދި އީމެއިލްތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެ އެވެ

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 ޛުލްހިއްޖާ 1440             

06 އޮގަސްޓް 2019              

 

06 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ