އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަޟްޙާ ޢީދު ނަމާދުކުރާ މިސްކިތްތަކާއި މައިދާންތައް

އިޢުލާން

އައްޑޫސިޓީގައި 1440 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާޢީދު ނަމާދު އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ހުކުރުކުރާ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޢީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތް އޮންނާނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.

ހިތަދޫ

މަރަދޫ

މަރަދޫ ފޭދޫ

ފޭދޫ

ހުޅުދޫ

މީދޫ

މަރަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް (ބޮޑު ޖަމާޢަތް)

ހުޅޫމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ދަނޑު

(ބޮޑު ޖަމާޢަތް)

މިހެންކަމުން މިކަން ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

05  ޛުލްޤަޢިދާ  1440

06 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ