މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެކްސީތައް ރޭގަނޑު 12 އިން ހެނދުނު 6 އަށް ދަތުރަށް އަގު ނެގުމާއި މެދު

އިޢުލާން

 

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޓެކްސީގެ އަގުތައްވަނީ މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު (IUL)202-L/1/2019/67 (31 ޖުލައި 2019) އިއުލާނުން ކަނޑައަޅާފައެވެ. އަދި މި އަގުގެ އިތުރުން ރޭގަނޑު 12 އިން ހެނދުނު 6 އާއި ދެމެދު ކުރާ ދަތުރަކަށް -/5 ރުފިޔާ ނެގިދާނެކަން ކަނޑައަޅާ ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.   

      05 ޛުލްހިއްޖާ 1440

06 އޯގަސްޓު 2019 

06 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ