ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އަންދާސީހިސާބުބޭނުންވެއްޖެ

 

ދާރުލްއާސާރުގެ ފަސްޓް ފްލޯގެ މިއުޒިއަމް އޭރިޔާގެ ކުޑަދޮރުތަކުގައި ހުރި ކާޓްންސްތައް ނައްޓައި ބްލައިންޑްސް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދަން ކުރި ނަންބަރު   (IUL)222-F/INDIV/2019/40 (04 ޖުލައި 2019) އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އެމަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް

 

އަންގާރަ

20 އޮގަސްޓް 2019

11:30

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް

 

އަންގާރަ

28 އޮގަސްޓް 2019

11:30

 

          މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނޭ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

‏‏                       

‏‏‏05 ޛުލްޙިއްޖަ 1440

06 އޮގަސްޓް 2019

 

06 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ