ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީތައްޔާރުކުރުން

އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީތައްޔާރުކުރުން     

  1. މިސްކޫލުގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީ ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.
  2. މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 އޮގަސްޓް  7 އިން 2019 އޮގްސްޓް 19 އަށް (ރަސްމީގަޑީގައި) މިސްކޫލުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ ބަޔަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ މި މުއްދަތުގައި ނަންނޯޓްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  3. މިމަސައްކަތާ ގޫޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 އޮގަސްޓް 20 ވާ ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
  4. ބިޑު ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 އޮގަސްޓް 25 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި މިސްކޫލުގެ ފައިސާއާ ބެހޭބައިގައެވެ.
  5. މިމަސައްކަތާ ގުޅެ ބީލަންފޮތް މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާނެއެވެ.
  6. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރެހެންދި ސްކޫލް ފައިސާއާބެހޭބައި

ޗަނބޭލީމަގު / ހުޅުމާލެ

ފޯން:  3359902، 3359900

އީ-މެއިލް: budget@rehendi.edu.mv

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: admin@rehendi.edu.mv

 

6 އޮގަސްޓް 2019

06 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ