ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކުންފުންނީގެ ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ އާއި ޓީވީ ބިލްޑިންގ ގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ '' 5 (ފަހެއް) ވޯޓަރ ޑިސްޕެންސަރ '' ގަތުމަށް

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2019/56

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-21-19) PSM-GA /2019/215

 

 

 

އިޢުލާން

 

 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

                      މިކުންފުންނީގެ ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ އާއި ޓީވީ ބިލްޑިންގ ގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ '' 5 (ފަހެއް) ވޯޓަރ ޑިސްޕެންސަރ '' ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު (IUL) PSM-FP/ PSM/2019/46 ނަންބަރ އިޢުލާނާގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، 2 ވަނަ ފަހަރަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.  މިވޯޓަރ ޑިސްޕެންސަރ އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މިއިއުލާނާ އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

                    ވީމާ، މި ވޯޓަރ ޑިސްޕެންސަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރި ވެލައްވާ ފަރާތް ތަކުން މިކުންފުނިން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޕީ.އެސް.އެމްގެ  ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ) އަށް  05 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 08 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޕީ.އެސް.އެމް ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯބިލްޑިންގ) އަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                    ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާއިރު މިކަމަށް ބާއްވާ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ދޫކުރާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

29 ޛުލްޤަޢިދާ   1440                     

                           01  އޮގަސްޓް    2019                     

01 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ