ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އާންމު އިންތިޙާބު 2019

ޢިޢުލާން

ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އާންމު އިންތިޙާބު 2019

ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހޮވުމަށް، ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އިންތިޙާބު 2 އޯގަސްޓް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

  • ·         އިންތިޙާބު ކުރިޔަށް ދާނީ: މާފަންނު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު މީޓިންގ ރޫމް (ސޯސަލް ސެންޓަރ)
  • ·         ގަޑި  :            20:30
  • ·         ތާރީޙް :         2 އޯގަސްޓް 2019 (ހުކުރު)

މި އިންތިޙާބުގައި ވޯޓް ދިނުމުގެ ޢައްޤު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ވޯޓު ދިނުމަށް ވަޑައިނަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، (ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް، ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް) ދައުލަތުން ދޫކޮށްފައިވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯ ޖެހި ލިޔުމެއް (މުއްދަތުހަމަނުވާ) ގެނެއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިފަދަ ލިޔުމެއް ނެތް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙާއްޤު ނުލިބޭނެވާހަކަވެސް އެންގީމެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު 7812226 އިދާރާގެ މޯބައިލް އާއި ގުޅުންއެދެން.

01 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ