ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިއުލާން ބާތިލްކުރުން

ނަންބަރު:IUL)95-A/1/2019/26)

                                                                               

 

އިއުލާން

 

 

         ހައިކޯޓް އުތުރު ގޮތްޕަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ޢިއުލާން ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު IUL)95-A/1/2019/07)  އަދި IUL)95-A/1/2019/23) އިއުލާން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

27 ޛުލްޤައިދާ 1440

30  ޖުލައި  2019

30 ޖުލައި 2019
ހޯދާ