ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

ފިއުލް ސަޕްލައިސް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

#

Description

Quantity

1

Grandstream – GXP2170

13

2

Grandstream – GXP1628

85

3

Yealink – CP960 Conference Phone

1

މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މިއިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި، ހުޅުވުން އޮންނާނީ 4 އޯގަސްޓް 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އެސްޓީއޯ އައިފާނު ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3331457 ނުވަތަ 3331456 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ purchasing@fuelmaldives.net އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

27 ޖުލައި 2019
ހޯދާ