ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާހާނާތައް މަރާމާތުކުރުން

 

`

 

ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ތ.ވޭމަންޑޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                  

 

 

 

(IUL)TAH-D/TAH/2019/4ނަންބަރ:

 

                                    އިޢުލާން

 

          ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ އެވެ.

މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް 30 ޖުލައި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 06 އޮގަސްޓް 2019 ވާ އަންގާރަ

ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މި ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮފީސް ރިޝެޕްޝަން އަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ( ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ

ސޯސަންމަގު ) ރިޝެޕްޝަން އަށް ހެދުނު 09:00 އިން 13:00 އާއި ދޭތެރޭ ވަޑައިގެން ރެޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުން

އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ރެޖިސްޓަރ ވުމުން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯމެޓްގައި ( ސީޑީ ) ލިބިވަޑައި

ގަންނަވާނެއެވެ.  އަދި 08 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެދުނު 10.00 ގައި ޕްރިބިޑް ސެޝަންއެއް

މި ހޮސްޕިޓަލް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ( ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ސޯސަންމަގު ) ގައި އޮންނާނެއެވެ.

          އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 13 އޮގަސްޓް 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި 

މި ހޮސްޕިޓަލް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ( ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ސޯސަންމަގު ) ގައި އޮންނާނެއެވެ. މި އިޢުލާނާއި

ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައި ގަންނަވާނަމަ 08 އޮގަސްޓް 2019 ވާ

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެދުނު 10:00 ގެ ކުރިން procurement@health.gov.mvއަށް މެއިލް ކޮށްދެއްވުން

އެދެމެވެ. އަދި ރެޖިސްޓަރ ކުރަން ވަޑައި ނުގަނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ވަޑައި ނުގަނެވޭނެ

ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

 

                  އިޙްތިރާމްގަބޫލްކުރެއްވުންއެދެމެވެ.            

                   25  ޖުލައި  2019

 

 

 

މިދުހަތު ނާސިރު

    މެނޭޖަރ ހެލްތު ސާރވިސަސް

 

 

 

25 ޖުލައި 2019
ހޯދާ