މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާރޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާރުން ބޭނުންވެއްޖެ (ގދ. ގައްދޫ ކެމްޕަސް)

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ގދ. ގައްދޫ ކެމްޕަހުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް، ކިޔަވައިދެއްވާނެ ޕާރޓައިމް ލެކްޗަރާރުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 މަގާމުގެ ތަފްސީލް މިއިޢުލާނާއެކު ހީރާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިމަޤާމުތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 04 އޯގަސްޓް 2019 ވަނަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

ނުވަތަ hr@polytechnic.edu.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފޯން 3305414

 ގުޅުއްވައި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މިމަޤާމަށް ދިވެހިން ނުލިބިއްޖެނަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރުމީހުން ވެސް ނެގޭނޭވާހަގަ ދެންނެވީމެވެ.

 

 

24 ޖުލައި 2019
ހޯދާ