މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އުތުރުފަރާތު 3 ވަނަ ކޮޓަރީގައި ޕާޓިޝަންޖަހައި، ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްކުރުމާއި ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދު

އިޢުލާން

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އުތުރުފަރާތު 3 ވަނަ ކޮޓަރީގައި ޕާޓިޝަންޖަހައި، ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްކުރުމާއި ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް:

 

މިމިނިސްޓްރީން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އުތުރުފަރާތު 3 ވަނަ ކޮޓަރީގައި ޕާރޓިޝަންޖަހައި، ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކޮށް، ހޯދަންޖެހޭ ބައެއް ތަކެތި ހޯދާނޭ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ،  މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 25 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ޙާޟިރުވެ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީވެ، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 31 ޖުލައި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިއުލާނާއި އެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3020212 ފޯނަށެވެ.

21 ޖުލައި 2019
ހޯދާ