މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ އައިޓީއާއި ގުޅޭ އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އައިޓީއާއި ގުޅޭ އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް

މިމިނިސްޓްރީއަށް އައިޓީއާއި ގުޅޭ ބައެއް އިކުއިޕްމަންޓްސް ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު (IUL)142-A1/142/2019/25  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 25 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ގެ ކުރީން ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރެއްވުމަށްފަހު 29 ޖުލައި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް  މިމިނިސްޓްރީއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިއުލާނާއި އެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މާއުލޫމާތެއް ވާނަމަ 25 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން procurement@islamicaffairs.gov.mv އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3020239 ފޯނަށެވެ.

21 ޖުލައި 2019
ހޯދާ