މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށް

މި މިިނިސްްޓްރީގެ ނަންބަރު IUL)22-D/22/2019/76) (31 މާރިޗް 2019) އިޢުލާން ބާޠިލްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

21 ޖުލައި 2019
ހޯދާ