ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މެއިންޓްނަންސް އޮފިސަރ

`

 

 

 

ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

  ތ.ވޭމަންޑޫ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

(IUL)TAH-A/TAH/2019/6 ނަންބަރު:

 

 

އިޢުލާނު

މިހޮސްޕިޓަލްގެ (IUL)TAH-A/TAH/2019/2 ނަންބަރ އިއުލާނާގުޅިގެން މެއިންޓްނަންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ޝަރުތުހަމަވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ލައްވާފައިނުވާތީ، މި މަޤާމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މެއިންޓަނެންސް އޮފިސަރ

މަޤާމް:

J277594

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:

01 (އެކެއް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ގިންތި:

އެމް.އެސް 1

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، ތ.ވޭމަންޑޫ

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

-/5610ރ

މުސާރަ:

-/2000ރ

ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 1. ސަޕޯޓިން ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު -/700ރ
 2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާއިބެހޭ ގާނޫނޫގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން
 3. ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 4. ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ރިސްކް އެލަވަންސް.

 

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

 1. ތ.ހޮސްޕިޓަލާއި އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ އިމާރާތާއި ތަކެތި ޤަވައިދުން  މަރާމާތުކުރުން.
 2. ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ފަރުނީޗަރ، މެޝިނެރީސް އަދި އިކްއިޕްމަންޓްސް ގަވައިދުން މަރާމާތު ކުރުން.
 3. ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި އަތޮޅު ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކުގެ އެއްގަމު ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ގަވައިދުން މަރާމާތު ކުރުން.
  1. ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލޭނެގޮތް އިންތިޒާމްކޮށް އެކަންކަން ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކަށް ގުޅައިގެން ބަލާ އެފަދަ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ތައްޔާރުކުރަން ޖެހޭ ކުރެހުންތައް ތައްޔާރު ކުރުން.
  2. މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމާއި މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކަންތަކާއި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރުން.
  3. ހޮސްޕިޓަލް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއި ހޮސްޕިޓަލާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް އިސްވެހުރެ ގަވައިދުން ކުރުވުން.
  4. ހޮސްޕިޓަލްގެ ޖަނަރޭޓަރ އޮޕަރޭޓްކޮށް މެއިންޓްނަންސް ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން.
   1. ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ތ.އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކުގެ އެންމެހާ ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ޤަވާއިދުން ބެހެލެހެއްޓުން.
   2. ހޮސްޕިޓަލް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއި ހޮސްޕިޓަލާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، ދެން އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު ގަވައިދުން އެ ފަރާތަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުން.
   3. ހޮސްޕިޓަލުން ބައުވެ ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ގަވައިދުން ނައްތާލުން، ނީލަން ކިޔޭފަދަ ހާލުގައިވާ ތަކެތި ގަވައިދުން ނީލަން ކިޔުން.
   4. ހޮސްޕިޓަލްގެ މެއިންޓްނަންސް ސެކްޝަނާއި ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ ކަންތައް ސުޕަވައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

މެކޭނިކްސް ނުވަތަ އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ގެ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 1. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި މި އިދާރާ އޮފީސް ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.)
 2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 5. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.

(ހ)  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛  ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

(ށ)  މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

 1. ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 2. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 3. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

(ހ) ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި، ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ/ ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ށ)  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން، ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް.

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

1. ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.

2. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލައިގެން.

3. ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއު ކޮށްގެން.

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 31 ޖުލައި 2019ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން، ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް th.atollhospital@health.gov.mv އަދި ފެކްސް 6780582 މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ، 18 އޯގަސްޓް 2019އާއި 22 އޯގަސްޓް 2019އާ ދެމެދު ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ.

 

އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 10ފަރާތް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.  

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

 

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަސް ދުވަހު ހެންދުނު 9:00އިން 13:00އަށް 6780058ނަންބަރ ފޯން އަށެވެ. ފެކްސް ކުރާނެ ނަންބަރަކީ 6780582 އެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ th.atollhospital@health.gov.mv އަށެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

     

          15 ޛުލްގައިދާ 1440ހ

          18 ޖުލައި 2019މ

 

 

 

 

        މިދުހަތު ނާޞިރު

     މެނޭޖަރ، ހެލްތު ސާރވިސަސް

18 ޖުލައި 2019
ހޯދާ