ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. 

މަޤާމް:

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

01

ޝަރުތުތައް:

- މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުން

- 5 އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާހުރުން

މަހު މުސާރަ:

20،000ރ އާއި 21،000ރ ދެމެދު

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ރިސްކް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެކްސަން

ވީމާ، މިވަޒީފާތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 22 ޖުލައި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 15:00ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެޓެސްޓެޑް ސެޓިފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ އާއި އެކު އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުލިބިލައްވާނީ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުންކަން ދަންނަވަމެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331421 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

17 ޖުލައި 2019
ހޯދާ