އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އދ.މާމިގިލި ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި އެމަރޖެންސީ ފަރުވާދޭ ބައެއްހެދުމަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައްކުރުން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚް ބަދަލުވުމާއި ގުޅޭ:

 

އދ.މާމިގިލި ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި އެމަރޖެންސީ ފަރުވާދޭ ބައެއްހެދުމަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، މިހޮސްޕިޓަލުންކުރި (ނަމްބަރު:(IUL)ADAH-AH/INDIV/2019/18) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚަށް ބަދަލުގެނެސްފީމެވެ.

ވީމާ މިހޮސްޕިޓަލްގެ (ނަމްބަރު:(IUL)ADAH-AH/INDIV/2019/18) އިޢުލާނުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވާފައިވާ 17 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި، ދެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 18 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 9:00 ގައި އދ.މާމިގިލި ޞިއްޚީމަރުކަޒުގައި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

14 ޖުލައި 2019
ހޯދާ